STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                                       Pułtusk, dnia 18.01.2016 r.
Działania Stowarzyszenia „Skarb Nadziei” w 2015 roku.

W 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i
Ich Rodzin „Skarb Nadziei” w ramach podjętej współpracy ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku
wykonało następujące zadania:
- sfinansowało zadanie polegające na rozbudowie istniejącej sieci
internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A.
Karłowicz w Pułtusku, z której korzystać będą uczniowie i wychowankowie
placówki, co wpłynie na poprawę efektywności kształcenia wychowanków
Ośrodka,
- dofinansowało zadanie polegające na dostosowaniu pomieszczeń
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w
Pułtusku, co wpłynie na stworzenie optymalnych warunków do kształcenia
podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych w samodzielnym
życiu,
- złożyło wniosek o udzielenie darowizny do Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
a uzyskaną darowiznę w kwocie 2.500 zł ( dwa tysiące pięćset złotych)
przeznaczyło na wzbogacenie bazy lokalowej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku w pomoce
dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć edukacyjno-
terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z
niepełnosprawnościami sprzężonymi.